สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
 • นายวสุพัชร์ แก้วกิ้ม

  สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

  062-519-1453

 • นายเกียรติพร แก้วกวน

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

  0855541626

 • นางพวงผกา พันธุ์สนิท

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • นางสาวเกศกนก จงรัตน์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นางมุกดา เพ็งจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

 • นางสาว กระจาย โอพริก

  ลูกจ้างชั่วคราว